Verzekering

Stichting OPOPS heeft een collectieve ongevallen verzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een reisverzekering afgesloten via VOS ABB - de landelijke vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Daarmee zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.

Materiële schade (bijvoorbeeld een kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. Door de aansprakelijkheidsverzekering zijn de school zelf én de mensen die voor de school werken (bestuur, personeel, vrijwilligers) verzekerd tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij maken u attent op twee zaken die vaak tot misverstanden leiden.
  • De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat op de school kunnen worden verhaald. Dit is niet zo. De school is alleen verplicht schade te vergoeden als er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld wanneer tijdens het buitenspelen een bal tegen een bril wordt gegooid. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
 
  • De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders wanneer de leerling jonger is dan 14 jaar) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/ verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.