GMR

Leden GMR

  • Burak Rahat (oudergeleding)    
  • Suzanne Temminck (oudergeleding)
  • Marina Chapel (voorzitter / personeelsgeleding)
  • Bianca Heutink (personeelsgeleding)
  • Daja van Dijk (personeelsgeleding)
  • Sabine de Vogel (personeelsgeleding)

Wat is medezeggenschap?

Als GMR van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht Sliedrecht (OPOPS) oefenen wij medezeggenschap uit. Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed door mee te praten over onderwerpen die de OPOPS aangaan. Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR bevoegdheden als adviesrecht en instemmingsrecht, ook heeft de GMR de bevoegdheid om proactief zelf met voorstellen te komen.
 

Samenstelling GMR

Sinds september 2019 is de GMR opnieuw van start gegaan als kennis GMR, hiermee is de samenstelling niet langer opgebouwd uit een vertegenwoordiging per school, maar zijn de leden op basis van hun expertise / vakgebied gekozen.
De GMR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Elk lid is op persoonlijke titel lid van de GMR. Bij het aftreden van één van de leden wordt er aan alle ouders en personeelsleden de mogelijkheid geboden om door middel van verkiezingen de ontstane vacatures op te vullen.
 

Doel GMR

Het belangrijkste doel van de GMR is om er mede voor te zorgen dat de organisatie gezond is of blijft. Dit doen we door inspraak en medezeggenschap uit te oefenen in de beleidsvoering van de OPOPS
Het onderwijs moet kwalitatief van een goed niveau zijn in een, voor ieder kind en leerkracht, veilige en vertrouwde omgeving. Daarbij is het voor de GMR zaak om het beleid dat wordt gemaakt, telkens te toetsen aan de primaire doelstelling. Tegelijk wil de GMR ook meedenken met de beleidsmakers in de ontwikkelingen die er zijn binnen het hele onderwijsgebied. Ook heeft de financiële huishouding van de stichting bijzondere aandacht van de GMR, omdat alleen een financieel gezonde organisatie toekomst heeft en doelstellingen kan realiseren.
 

Vergaderingen

De GMR komt, gedurende het schooljaar gemiddeld elke zes weken bijeen. Naast deze vergaderingen heeft de voorzitter regelmatig overleg met de bestuurder. Deze overleggen vinden vaak in een informele sfeer plaats en dragen het karakter van elkaar over en weer bijpraten over de ontwikkelingen binnen de vereniging.

Data:
26 september 2024
24 oktober 2024
14 november 2024
23 januari 2025
20 februari 2025
20 maart 2025
15 mei 2025
12 juni 2025
 

Onderwerpen

De onderwerpen die aan de orde komen, worden aangeleverd door het bestuur, of worden aangevraagd door de GMR zelf. Afhankelijk van de aard van het stuk wordt er instemming of advies gegeven door de GMR. De GMR probeert zoveel mogelijk mee te denken in de processen. Ook de lokale MR-en kunnen onderwerpen aandragen, hierbij wordt altijd wel de afweging gemaakt of het bespreekpunt een bovenschools karakter heeft.
 

Notulen en verslaglegging

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, en wordt er een besluiten en actielijst bijgehouden. Dit verslag wordt na vaststelling verspreid aan alle lokale MR-en. De notulen zijn opvraagbaar bij de voorzitter van de GMR, Patricia Visser.

 

Adres

De GMR is bereikbaar via een algemeen e-mailadres:
gmr@opops.nl