Missie / Visie

 

Missie


Wij staan voor “Sterk en openbaar onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht, waar kinderen, van 4 t/m 12 jaar, groeien in kennis en vaardigheden en mogen worden wie ze zijn.”
 
Onze kindcentra: ‘De Wereld in het klein’.
Door elkaar te ontmoeten en naast elkaar te staan
komen we verder. Met respect voor de ander en
een brede blik op de wereld werken we op
onze kindcentra en daarbuiten aan een
kansrijke toekomst voor ieder kind.
 
We willen de kinderen voorbereiden op een plek in de samenleving nu en in de toekomst. Een samenleving waar mensen ongeacht hun herkomst samen leven en samen vormgeven aan die samenleving.

 

Visie


De toekomst is van ons allemaal!
Onze kindcentra zijn een veilige, inspirerende
oefenplaats waar we met aandacht voor elkaar
samen leren (kwalificatie), linken (socialisatie)
en leven (persoonsvorming).
 
Om dit te realiseren, werkt OPOPS samen met ouders, leerlingen, gemeenten en onze samenwerkingspartners, waaronder de andere scholen in de regio, jeugdzorg en kinderopvang. De eisen van de maatschappij hebben invloed op de inhoud, vormgeving en organisatie van het onderwijs. Een kindcentrum is een afspiegeling van de maatschappij. De eisen die de maatschappij stelt, hebben invloed op het onderwijs. Het kindcentrum is een maatschappelijk instituut dat kinderen voorbereidt op de samenleving. Het is een instituut tussen thuis en maatschappij waar geoefend mag worden. Dit betekent dat goed onderwijs meer moet omvatten dan kwalificatie. Je bereidt een kind voor door het onderwijs te richten op leren (kwalificatie), linken (socialisatie) en leven (persoonsvorming). Goed onderwijs zoekt naar een juiste balans tussen kind en samenleving. Je leert een kind om goed in de wereld te staan. Goed onderwijs zet dus niet het kind centraal maar ook niet de samenleving centraal. Goed onderwijs richt zich op de wisselwerking tussen het kind en de samenleving.
Met vriendelijke groet,

 

Wat is de bedoeling van ons onderwijs?

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. En dat is meer dan alleen 'de basis op orde'.

Door een goede balans en geïntegreerd aanbod van kwalificatie (leren), socialisatie (linken)
en persoonsvorming (leven) krijgen kinderen een brede vorming en ontwikkeling mee als
basis voor een kansrijke toekomst. Met ons onderwijs bereiden we kinderen voor op de maat-
schappij. Leren geeft hun de benodigde kennis en basisvaardigheden mee om met vertrouwen
deel te nemen aan de samenleving. Linken en leven helpen om hun identiteit te vormen en te
ontdekken hoe ze in verbinding staan met de wereld om hen heen en hoe ze hier een positieve
bijdrage aan kunnen leveren.
Om kinderen voor te bereiden op de samenleving is enkel leren van de leerstof niet voldoende.
Het onderwijs bij OPOPS richt zich op drie domeinen, namelijk leren, linken en leven.
•Leren (Kwalificatie): het verwerven van kennis, vaardigheden en houding die ze nodig
hebben om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.
•Linken (Socialisatie): het verwerven van sociale en maatschappelijke competenties
die ze nodig hebben om optimaal te kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving.
•Leven (Persoonsvorming): bijdragen aan de vorming van persoonlijkheid, identiteit en
karakter waardoor ze in de samenleving keuzes kunnen maken vanuit hun eigen waarden.

Het handelen en denken vanuit deze 3 domeinen zorgt ervoor dat het kind niet alleen cognitief goed voorbereid is op een plek in de samenleving, maar ook als burger en als mens/persoon.