Passend onderwijs

Dat is waar wij als OPOPS voor gaan.
Dit betekent dat:
  • Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.
  • Een kind naar een school in de buurt gaat als dat kan.
  • Een kind naar het speciaal (basis)onderwijs gaat als dit nodig is.
  • De mogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen.

Opops biedt daarom ook een breed pakket aan basisondersteuning. Wat wij onder basisondersteuning verstaan is in overleg met het samenwerkingsverband vastgelegd. Bij basisondersteuning kan gedacht worden aan onder andere een veilige schoolomgeving, een sterk leerklimaat, kortdurende extra individuele begeleiding, aanpassingen op vakgebieden of voor de ontwikkeling van het gedrag, begeleiding bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Als de leerling meer nodig heeft dan basisondersteuning, is het mogelijk in overleg met de school en de ouders de stap naar extra ondersteuning te maken. Gedacht kan worden aan een arrangement voor ambulante schoolbegeleiding, extra personele inzet of het afgeven van een toewijzing voor een school in het speciaal (basis)onderwijs. Dit gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband.

Iedere school binnen OPOPS heeft zorgplicht en is verantwoordelijk voor het zoeken naar een passende onderwijsplek voor iedere leerling. De school overlegt hiervoor met de ouders, eventueel met de school of kinderdagopvang van herkomst, het samenwerkingsverband en/of met andere scholen in de regio.
 

Wereldklas

De wereldklas vindt plaats op de OBS de Anne Frank. In deze klas ontvangen wij kinderen die de Nederlandse taal vanaf het begin gaan leren met een warm welkom. In gemiddeld 1 jaar leren zij onze taal zover dat ze kunnen instromen in een klas binnen het Nederlandse onderwijs. We hebben hierbij een regiofunctie. Deze klas kunnen we mogelijk maken in samenwerking met de gemeente en het samenwerkingsverband Drechtsteden. Kenmerkend voor deze klas is de diversiteit aan nationaliteiten en leeftijden. We stemmen het aanbod af op de behoeften van het kind waarbij taal het belangrijkste is, maar het welbevinden en alle andere schoolse vaardigheden krijgen ook onze aandacht.
 

 

Meer- en hoogbegaafd onderwijs

We kunnen over hoogbegaafdheid niet simpelweg zeggen dat het meer opslagruimte in de hersenen betekent of een IQ van 130 of hoger hebben.  
Hoogbegaafdheid duidt aan dat de hersenen op een andere manier werken, structuren zien, verbanden leggen en intense gedrevenheid voelen.  
Hoogbegaafdheid betekent ook, dat de waarneming van, de reactie op de omgeving en gebeurtenissen in het leven, anders, hevig en uitzonderlijk kunnen zijn. Niet alleen doordat hoogbegaafde leerlingen beter presteren dan hun leeftijdgenoten, maar vooral doordat ze op een andere manier omgaan met problemen, met vragen en soms met gevoelens.   

De scholen onder OPOPS bieden voor alle MHB leerlingen structureel minimaal de basisondersteuning aan. Daarnaast bieden de meeste scholen een plusklas aan voor leerlingen die naast het aangepaste aanbod in de klas behoefte hebben aan meer verdieping/verbreding.  

Lees hier verder
 
 

Programma PO - VO

De stap naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind verschillend. We merken dat deze stap voor sommige kinderen groot kan zijn en dat zij daardoor moeite hebben goed te starten. Juist voor deze kinderen is er een programma ontwikkeld in samenwerking tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. We willen met dit programma bereiken dat de leerling een soepele overgang naar het VO ervaart door de leerling voor te bereiden en alvast te laten wennen aan het VO.