Heeft u een klacht ?


Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaan een heleboel dingen goed en er gaat ook wel eens wat mis. Wij vinden het in beide gevallen belangrijk van u te horen. Voorop staat voor ons een goede relatie leerkracht – ouder – kind en een open en respectvolle communicatie.
 

Klachtenregeling

Een klacht willen we graag oplossen. We willen er ook graag van leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op onze scholen omgaan met een klacht. De klachtenprocedure kunt u hier lezen.
 

De directeur van de school

Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden samen met de groepsleerkracht, kunt u praten met de directeur van de school. Hij/zij is verantwoordelijk voor de school. De directeur kan een beslissing nemen in een conflict.

 

1)De school heeft een schoolcontactpersoon
Elke school van OPOPS heeft een schoolcontactpersoon. Als u dat wilt, kan de schoolcontactpersoon meedenken in het oplossen van een klacht. Het is meestal een leerkracht die de regels goed kent. Hij/zij kan u helpen in het zoeken van een manier om uw klacht te bespreken.
 
2)Het College van Bestuur
Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u een brief sturen aan het College van Bestuur van OPOPS (Erasmusplein 2A, 3351 GK, Papendrecht) of per mail naar info@opops.nl. In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al heeft gedaan om de klacht op te lossen. Het College van Bestuur kan een gesprek met u aangaan.
 
3)De landelijke klachtencommissie
Indien de klacht ook dan niet naar tevredenheid afgehandeld wordt, bestaat er nog de mogelijkheid de klacht te laten beoordelen door de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke landelijke commissie voor het openbaar en algemeen onderwijs. Deze commissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is.
Het adres van de landelijke klachtencommissie is: LKC, postbus 85191, 3508 AD Utrecht, tel 0302809590 (www.onderwijsgeschillen.nl) 
 
4)De geschillencommissie Passend Onderwijs
Klachten over de toelating tot de school van een kind met extra ondersteuningsbehoefte of verwijdering van een leerling of het ontwikkelperspectief van een leerling, worden door de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs behandeld. Meer informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op: www.onderwijsgeschillen.nl, tabblad Passend Onderwijs.
 
 

Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken:

 
Wat kan u doen bij het vermoeden van een (bestuurlijke) misstand?
OPOPS heeft een regeling voor de melding van vermoedens van een misstand, ook wel klokkenluidersregeling genoemd. Deze regeling kunt u hier vinden. Ten opzichte van de vorige regeling zijn er aanpassingen gedaan. Een korte samenvatting van deze aanpassingen, kunt u hier vinden.
Deze regeling beschrijft de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van onbehoorlijk handelen door leden van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht of directeuren.
 
Als kinderen ergens mee zitten…
Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis, of met de eigen leerkracht kunnen (of willen) bespreken. In die gevallen kunnen zij terecht bij de schoolcontactpersoon.
 
Datalekken.
Voor zorgen omtrent de privacy/ datalekken is een apart protocol beschikbaar waarin de procedure vermeld staat. Ook de documenten model responsible disclosures zijn hier onderdeel van.